Predaj 2-izb. byt, Báhoň

19 900.00 €

(Kliknutím na fotografiu zobrazíte celú galériu)
Nehnuteľnosť:
2 izbový byt
Lokalita:
Báhoň, PK
Stav:
Neuvedené
Plocha:
-
- zastavaná:
-
- pozemok:
-

Podrobnejší popis

Najnižšie podanie
19 900,00
Licitátor dražobníka je oprávnený znížiť sumu najnižšieho podania.
Dátum a čas dražby:
27.11.2017 10:45
Miesto dražby
Zasadačka na prízemí, Apollo klub, Súkennícka 4, 821 09 Bratislava, okres Bratislava II, Bratislavský kraj.
Dražobná zábezpeka
5 000,00
Dobrovolná dražba
Áno
Dátum 2. verejnej obhliadky
24.11.2017 10:00

Dražba: 2-izbový byt č. 37 o celkovej výmere 55,35 m2, na 3.p., vchod: 42, na ul. Potočná 423/42A, Báhoň, v bytovom dome súp. č. 423, postavenom na parcele registra "C" evidovanej na katastrálnej mape pod parcelným č. 236/18, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súpisné č. 423 a spoluvlastnícky podiel k pozemku, parcele registra "C" evidovanej na katastrálnej mape ako parcelné č. 236/18, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 819 m2 o veľkosti 3237/100000, evidované na liste vlastníctva č. 1206, k.ú. Báhoň, spoluvlastnícky podiel v 1/1 - ine.
Popis:
Bytový dom, v ktorom sa ohodnocovaný byt č. 37 nachádza je štvorpodlažnou stavbou so 4 nadzemnými podlažiami, konštrukčného systému železobetónový, montovaný skelet s výplňou obvodových stien z boletických panelov-pôvodné prevedenie, ktoré si vlastníci bytov postupne rekonštruujú tak, že panely sú nahradzované murivom, priečkové murivo je montované z hranolov a sadrokartonu. Stavba bola postavená pre pôvodný účel ako Internát, čomu zodpovedá aj stavebné riešenie objektu - trojtrakt so strednou obslužnou chodbou, z ktorej sú prístupné jednotlivé byty, umiestnené o oboch stranách chodby. Objekt je zastrešený plochou strechou, krytina z asfaltovaných, zvarovaných pásov, stropy železobetónové, prefabrikované, schodisko železobetónové, prefabrikované, dvojramenné so širokým zrkadlom, v ktorom je inštalovaný výťah. Vykurovanie objektu je prevedené vlastnou plynovou kotolňou s centrálnou prípravou teplej vody. Zásadná rekonštrukcia a modernizácia kotolne bola prevedená v roku 2006.
Popis konštrukcií bytu:
Byt je zrekonštruovaný. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Podlahy - v izbách je laminátová plávacia podlaha, v kúpeľni a WC je keramická dlažba. Okná sú plastové. V kuchyni je kuchynská linka s nerezovým drezom a digestorom, bez sporáka. V kúpeľni je umývadlo, samostatná sprcha. Batérie sú pákové. V byte nie je rozvod plynu.
V zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších právnych predpisov:
spoločnými časťami domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie,
spoločnými zariadeniami domu sú: zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.


Kontakt na inzerenta

Sprostredkovateľ

Platiť sa oplatí, s.r.o.

Pavel Sirota

Košická 56, Bratislava, 82108 Bratislava

0911833869

sirota@platitsaoplati.sk

Napíšte inzerentovi: (všetky údaje sú povinné)

Mail:
Meno:
Email:
Telefón:
Správa:

Zrušiť

Nehnuteľnosť na mape (približne)